جراحی کشش ران

جراحی کشش ران

پوست شل و بافت چربی قسمت کشاله ران و پهلو را با عمل جراحی کشش ران از بین می برند. و در نتیجه کم یا زیاد کردن وزن بدن ،اثر آفتاب و افزایش سن ، مخصوصاً در قسمت داخل ران و باسن باعث شلی پوست می شود.

در جراحی کشش ران و باسن بافت ها مجدداً سفت خواهدشد. با این فرآیند زنان و مرداني که دارای پوست شل و چربی می باشند نتیجه بهتری مشاهده خواهند کرد. ساختار شکم بدلایل مختلفي از جمله کم و زیاد کردن سریع وزن بدن و تغییرات حاصل از زایمان در ماهیچه های شکم می تواند شکل بدن را تغییر دهد. با این عمل جراحی کشش شکم،خطوط پایین ناف و خطوط زایمان از بین خواهد رفت.